Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

Regulamin Facebook Kwiat Kobiecości

2017-09-28

Regulamin konkursu ORGANIZACJI KWIAT KOBIECOŚCI

 

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest  Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie (01-883) przy ul. Perzyńskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000315362, NIP 118 20 59 702,  REGON 14284121 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej  Organizatora www.kwiatkobiecosci.pl.

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu.

1.6.       Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:

1)  Test genetyczny w kierunku wykrycia obecności zmutowanego genu BRCA1

1.7.       Organizator powoła 2. osobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch  przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie.

 

2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na Fb KWIAT KOBIECOŚCI. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się na stronie https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na FB Kwiatu Kobiecości https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/.

2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 29.09.2017 do 2.10.2017 r. do godziny 24:00

2.3     O nagrodzie zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani na stronie https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/- nazwiska laureatów zostaną wymienione w osobnym poście opublikowanym w dniu 2.10.2017r.

 

3.       ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1.       Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.

3.2.       Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez przesłanie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe  w formie komentarza umieszczonego pod postem dotyczącym Konkursu.

3.3.       Zadanie konkursowe brzmi „W komentarzu pod tym postem pokaż nam radosne zdjęcie przedstawiające Ciebie i bliską Ci osobę”

3.4.       Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 3 najciekawsze. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.5.       Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w Konkursie, tj. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie profilu na www.facebook.com

3.6.       Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

4.           PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1.       Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 2. listopada 2017 r. do godziny 24:00

 

5.           POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: biuro@kwiatkobiecosci.pl

5.2.       Reklamacje należy wysłać emailem. Decyduje data wysłania maila.

5.3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5.       Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

 

 

                        

Cofnij