Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

Regulamin konkursu w ramach kampanii #Obserwuj

2019-11-27

W ramach V odsłony kampanii Diagnostyka Jajnika #Obserwuj zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są testy BRCA1 oraz na stężenie arsenu. Konkurs odbywa się na profilu Facebook Kwiatu Kobiecości. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZACJI KWIAT KOBIECOŚCI

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie (01-844) przy ul. Skalbmierska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000315362, NIP 1182059702, REGON 14284121200000 (dalej zwana „Organizatorem”).

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.kwiatkobiecosci.pl.

 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu.

 

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:

 

1) Test genetyczny w kierunku wykrycia obecności zmutowanego genu BRCA1 (badanie 3 najczęstszych mutacji z występujących w Polsce) oraz stężenia arsenu we krwi

 

1.7. Organizator powoła 2. osobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na Fb KWIAT KOBIECOŚCI. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się na stronie https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na FB Kwiatu Kobiecości https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/.

 

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 27.11.2019 do 3.12.2019 r. do godziny 12:00

 

2.3 O nagrodzie zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani na stronie https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/- nazwiska laureatów zostaną wymienione w osobnym poście opublikowanym w dniu 3.12.2019 r. o godz. 20:00.

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.

 

3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez przesłanie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe w formie komentarza umieszczonego pod postem dotyczącym Konkursu.

 

3.3. Zadanie konkursowe brzmi „W komentarzu pod tym postem opisz w maksymalnie 10 zdaniach, jak zachęciłabyś swoją przyjaciółkę do regularnych badań profilaktycznych?”.

 

3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 3 najciekawsze. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 

3.5. Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w Konkursie, tj. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie profilu na www.facebook.com

 

3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 3. grudnia 2019 r. do godziny 20:00

 

4.2. W przypadku, gdy laureat nie przekaże swoich danych do wysyłki zestawu konkursowego w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o wygranej, jego nagroda przypadnie innemu uczestnikowi konkursu wyłonionemu w toku obrad komisji.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: biuro@kwiatkobiecosci.pl

 

5.2. Reklamacje należy wysłać emailem. Decyduje data wysłania maila.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

 

5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

Cofnij